• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
تست

توضیح کامل :


qwe

1
آینـه / تست