• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
اسامه بن لادن هیچ کس او را نمی شناسد

این کتاب را سالها پیش ترجمه و منتشر کردم 

این کتاب دربارۀ اسامه بن لادن تا بحران یازده سپتامبر است .