• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
داستان ها1
داستان ها