• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
اشعار


بخشی از شعر سپید من به نام زوزه


1
اشعار