• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
لینک های مرتبط
1
لینک های مرتبط