• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
گفتگو و اندیشه


انسان دنبال حقیقت یا واقعیت است ؟ نه خیر ! انسان عاشق دروغ است . 
انسان به دروغ زیبا و پیچیده و جنچالی عشق می ورزد و از راست ساده و پیش پا افتاده متنفر است . انسان طبیعتا برای نجات جان خود به هر در می زند . حتی خود را به ذلت می کشد . اما دوست ندارد این را بگوید . دوست دارد این طور به تصویر کشیده شود : شمشیر به دست بی مهابا به سوی خصم می دود و جان خود را عاشقانه از دست می دهد.


سعودی ها ، همه چیزشان تاریخی است و ظاهرا برای امروزشان چیزی ندارند . از جمله یادی می کنند از تحریم شیرین نفتی غرب در سی ، چهل سال پیش و حالا امیدوارند که شاید بتوانند با کاستن از بهای نفت ، ایران را زمینگیر کنند و کاری کنند که ایران خودش دو دستی سوریه را به مخالفان بدهد .

فعلا که هرچه سعودیها رشته اند ، پنبه شده است . آیا می توانند این بار هم کاری کنند که ایران تصمیم بگیرد روابط خود را با غرب بهبود دهد تا دست کم از سعودیها نخورد ...  


1
اخبار / گفتگو و اندیشه